Regulamin oraz polityka prywatności i cookies

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY BIOSTERNI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego
w prowadzonym  przez sprzedającego sklepie.

2. Sprzedającym jest sklep: Biostern Ludwik Odrzywołek z siedzibą w Regulice 32-566;
al. J. Pawła II 16.

3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.

4. Sprzedający oferuje do sprzedaży towary w sklepie internetowym pod adresem www.biostern.abstore.pl

 
II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.  Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez założenie przez kupującego na stronie internetowej i zalogowanie się do systemu lub poprzez dokonanie zakupu bez rejestracji.

2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na w/w formularzu dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

3. Jeśli kupujący chce odwołać zamówienie musi skontaktować się ze sprzedawcą pod podanym w sklepie numerem telefonu, lub mailowo lub poprzez odpowiedni formularz.

 

4. Sprzedawca zastrzega, iż nie można odwołać zamówienia, jeśli towar został już wysłany do kupującego.


5. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży czy też zmianę ceny.

 

6. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów.III. WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI

1. Każde realizowane przez sprzedającego zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem poczty polskiej w tym usługi kurierskiej pocztex 24 i pocztex 48; firmy DHL lub za pośrednictwem firmy inpost dla paczkomatów.

2. Sprzedający wysyła zakupiony towar za pobraniem przy odbiorze towaru i po wpłacie przez kupującego bezpośrednio na konto bankowe sprzedającego lub poprzez serwis Przelewy24.


3. Koszt przesyłki w zależności od towaru i jego ilości podawany jest na aukcji; w przypadku zakupu kilku przedmiotów może on wzrosnąć.

 

4. Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za realizowane wysyłki.

5. Koszt wysyłki ponosi kupujący.

6. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru do kupującego wynosi zwykle 12h od chwili zlecenia zamówienia za pobraniem lub zaksięgowania wpłaty jeżeli wybrano przedpłatę jednakże w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu o czym kupujący jest informowany. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy ( sobota, niedziela, święta ), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. 

7. Sprzedawca zapewnia odbiór osobisty towaru w swojej siedzibie od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 17.00; a w soboty i o innych porach po wcześniejszym uzgodnieniu.
8. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru ze względu na obiektywne przyczyny, za które nie ponosi winy.

 

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firm dostarczających przesyłki.

 

10. Decyzja o wyborze podmiotu realizującego zamówienie należy do kupującego.

 

11.W przypadku nieobecności kupującego, listonosz lub kurier pozostawia awizo
z informacją, kiedy i w której placówce można odebrać przesyłkę. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po pokryciu kosztów wynikających ze zwrotu towaru.

IV. REKLAMACJE

1.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3.     Warunkiem reklamacji przesyłki towaru w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia jest dokonany w obecności przedstawiciela poczty/kuriera protokolarny opis szkody oraz odmowa przyjęcia towaru. W takim przypadku kupujący jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

4.     Koszty przesłania towaru wolnego od wad w ramach reklamacji pokrywa sprzedawca.

5.     W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi kupujący.

6.     Wszelkie spory wynikające w toku postępowania reklamacyjnego strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać na drodze pozasądowych negocjacji.

7.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Biostern Ludwik Odrzywołek, al. Jana Pawła II 16, 32-566 Regulice; na adres poczty elektronicznej: biostern.rowery@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie biostern.abstore.pl.

8.     Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 7.

9.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili otrzymania reklamowanego towaru.

10.  w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto klienta.

3. Kupującemu służy w ciągu 14 dni prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyn.

 

4. Zwrot towaru odbywa się na koszt konsumenta.

5. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania regulaminu strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej. W razie wyczerpania drogi polubownej i konieczności prowadzenia postępowania sądowego, właściwy będzie sąd według siedziby pozwanego.


6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedającego będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.

 

 

 

 

 

 

 Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.biostern.abstore.pl

1.              Zgodnie z  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) BIOSTERN Ludwik Odrzywołek informuje, iż:

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu poprzez Serwis oraz sklep stacjonarny.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

BIOSTERN Ludwik Odrzywołek z siedzibą w Regulicach al. Jana Pawła II 16. 32-566 Regulice. NIP 6282124169 REGON 360169734.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

·       poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

·       poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego oraz przede wszystkim w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego.

9. Wgląd do danych osobowych posiadają pracownicy Firmy BIOSTERN Ludwik Odrzywołek, firma obsługująca serwis internetowy sklepu, księgowość firmy, firmy zewnętrzne dostarczające dla Państwa zamówienia (kurierzy InPost, DHL, Poczta Polska).

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 

13. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biostern.rowery@gmail.com,

pocztą tradycyjna na adres Al. Jana Pawła II 16, 32-566 Regulice ,

lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie sklepu.

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

16. Akceptując Regulamin oraz politykę prywatności sklepu, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przeprowadzenia procesu sprzedaży, usług przez sklep BIOSTERN Ludwik Odrzywołek zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

Polityka Plików Cookies

1. BIOSTERN Ludwik Odrzywołek używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.

2. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość. 

3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:


a) umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;


b) rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

c)
zachowania personalizacji strony, ustawień języka;
 

d) lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.


4. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjne“ i „stałe“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

5. BIOSTERN Ludwik Odrzywołek używa :

a) plików „cookie sesyjnych“:
Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym możemy analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu Sklepu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności;

b) Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu Sklepu internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z serwisu Sklepu internetowego daje taką możliwość.